Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Evesa-talot.com-verkkopalvelun henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 10.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä
Evesa Oy, Lentolantie 15, 36220 Kangasala

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Teemu Ijäs
Teemu.ijas @ evesa-talot.com

3. Rekisterin nimi
Evesa-talot.com-verkkopalvelun käyttäjä-, asiakas- ja markkinointirekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito ja markkinointi.

5. Rekisterin tietosisältö
Käyttäjärekisteriin tallennettaan yhteyttä ottaneiden henkilöiden nimet, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkoyhteyden IP-osoite ja käyttäjätilastot. Yritysasiakkailta tallennetaan yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot. Asiakasrekisteriin talletetaan lisäksi tiedot sopimuksista sekä tilatuista tuotteista ja palveluista. Tiedot säilytetään asiakassuhteen ja mahdollisen takuuajan puitteissa.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan, esimerkiksi messuilla ja esittelytilaisuuksissa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Osa rekistereistä voi sijaita IT-järjestelmien tekniikan vuoksi ulkoisen organisaation palvelimilla (esim. pilvipalvelu). Tällöin tietoa saatetaan luovuttaa EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Käsiteltävät tiedot suojataan tietojärjestelmien avulla. Internet-palvelimilla säilytettävien asiakastietojen tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että asiakastietoja, palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään aina luottamuksellisesti. Tietoja käsittelevät ainoastaan ne työntekijät, joiden työnkuva tätä edellyttää ja joilla on siihen lupa.

9. Tietojen tarkastusoikeus ja oikeus vaatia itseään koskevien tietojen korjaamista
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin hänestä tallennetut tiedot ja halutessaan myös vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niiden oikaisemista, pyyntö tulee lähettää kirjallisena rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa henkilöllisyyden todistamista.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on myös oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista rekisteristä – joko kokonaan tai joltain osin. Rekisteröidyillä on myös oikeus muutoksiin, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt lähetetään kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa henkilöllisyyden todistamista.